برخی از افتخارات مجموعه بزرگ ماهریس بافت

کنگره یکصد برند برتر و ارزش آفرین

کنگره یکصد برند برتر و ارزش آفرین

اسفند ماه 1395

کنگره سراسری ضمانت کیفیت و اصالت کالا

کنگره سراسری ضمانت کیفیت و اصالت کالا

اردیبهشت ماه 1392

کنگره نشان برتر مرغوبیت کالا

کنگره نشان برتر مرغوبیت کالا

آذر ماه 1391

کنگره حامیان کار و سرمایه ایرانی

کنگره حامیان کار و سرمایه ایرانی

شهریور ماه 1391